Disclaimer

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de bestelsite van Service Best International onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, worden door Service Best International ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Service Best International inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Service Best International treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende het gebruik van teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

Service Best International is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door gebruik van door Service Best International geleverde producten en/of zaken, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Service Best International.

Service Best International is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van producten en/of zaken ontstaan tijdens verzending ervan.

Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van Service Best International nimmer verder dan de dekking van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

In de bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van Service Best International uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.